Vedtægter

Tryk her for PDF

Vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 25. feb. 2019

§1 – Navn og hjemsted

Klubbens navn er Kolding Golf Club. Klubbens hjemsted er Kolding.
Golfklubben er medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idræts-Forbund og er underlagt disses love og bestemmelser.

§2 – Formål

Kolding Golf Club har til formål at skaffe klubbens medlemmer adgang til at spille golf på egen bane, udbrede kendskabet til og fremme færdighederne i golfspillet, samt at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af spillet.

§3 Medlemskab

Der kan optages såvel aktive som passive medlemmer. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på golfbanen. Medlemskabet er personligt.
Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de af bestyrelsen fastsatte bestemmelser for spillets udøvelse og ordenens opretholdelse.
Æresmedlemskab opnås efter 50 års sammenhængende aktivt medlemskab. Med sammenhængende aktivt forstås et medlemskab, der ikke har været opsagt eller været stillet i bero som passivt.
Med den fornemme titel følger kontingentfritagelse og en plads på listen over Æresmedlemmer i KGC.

§4 – Indmeldelse

Begæring om indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens sekretariat.
Hvis hensynet til banens eller øvrige faciliteters kapacitet gør det nødvendigt, kan bestyrelsen i perioder begrænse tilgangen af aktive medlemmer.
Interesserede, der ønsker optagelse som aktive medlemmer, opføres på en venteliste, hvorfra de optages i rækkefølge.
Aktive medlemmer fra andre klubber, som er medlem af Dansk Golf Union, er når de flytter til Kolding kommune berettiget til at blive optaget uden om ventelisten.
Ægtefæller til eller samboende med aktive medlemmer er tillige berettiget til at blive optaget uden om ventelisten.

§5 – Udmeldelse

Medlemskab er bindende for et kalenderår. Udmeldelse og nedgradering (f.eks. fra Senior til 9-hulsmedlem) skal ske skriftligt til klubbens sekretariat senest 31. december med virkning fra det efterfølgende år.
Betalt kontingent og indskud refunderes ikke.

§6 – Indskud og kontingent

Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.
Kontingent betales i én betaling med forfaldsdag den 1. februar.
Forhøjelse af kontingentet udover, hvad der er en følge af den almindelige prisstigning eller af større engangsinvesteringer, skal godkendes af kommunalbestyrelsen i Kolding.

§7 – Restance

Manglende betaling af kontingent medfører tab af medlemsrettighederne, og medlemmet kan først genindtræde i disse, når alle restancer inkl. eventuelle rykker- og administrationsgebyrer er betalt.

§8 – Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden den 1. marts i Kolding.
Indkaldelse skal ske ved elektronisk kommunikation (e-mail) eller skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmerne samt revideret regnskab.
Ethvert medlem kan stille forslag til behandling på den ordinære generalforsamling.
Sådanne forslag skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsens formand i hænde senest den 31. december.
Alle foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde har adgang til generalforsamling.
Aktive medlemmer over 18 år har stemmeret.
Stemmeret kan udøves ved fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem.
Intet medlem kan repræsentere mere end 1 fuldmagtsgiver.

§9 – Dagsorden til ordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger om det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.a Fremlæggelse af budget for indeværende år til godkendelse
4.b Vedtagelse af indskud og kontingent for næstfølgende år
5. Forhandling og afstemning om forslag fra medlemmerne og bestyrelsen
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

§10 – Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent uden for bestyrelsen.
Alle beslutninger på generalforsamlingerne, bortset fra beslutninger om vedtægtsændringer og om klubbens opløsning, træffes ved simpel stemmeflerhed.
Ændringer i disse vedtægter kan kun ske efter forslag, der lovligt er indbragt for en generalforsamling.
Til vedtagelse af sådanne forslag kræves en majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt 5 medlemmer forlanger det.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks afholdes efter samme regler, såfremt der stadigt er ubesatte poster.
Over det på generalforsamlingens møder passerede optages en kort beretning i klubbens forhandlingsprotokol, som underskrives af henholdsvis generalforsamlingens dirigent og bestyrelsens formand.

§11 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller generalforsamlingens beslutning eller efter skriftlig begæring til formanden fra mindst 25% af medlemmerne, hvilken begæring tillige skal angive hensigten med den ekstraordinære generalforsamling og indeholde de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 3 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Der udfærdiges et referat over den ekstraordinære generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

§12 – Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at de 3 afgår i de ulige og de 4 i de lige årstal.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer.
Et bestyrelsesmedlem kan kun sidde i bestyrelsen i en sammenhængende periode på 6 år ad gangen.
Såfremt der opstår vakance, indtræder i stedet en af de generalforsamlingsvalgte suppleanter frem til efterfølgende generalforsamling, idet den pågældende herefter kan genvælges til bestyrelsen. Suppleanter vælges for 2 år ad gangen, således at en af de to afgår i de ulige og en i de lige år.

§13 – Bestyrelsens kompetence

Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens daglige ledelse.
Bestyrelsen repræsenterer klubben og handler på dennes vegne med bindende virkning for klubben.
De nærmere retningslinier for bestyrelsens virke fastlægges i en forretningsorden for bestyrelsen.
Til varetagelse af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte udvalg, f.eks. bane-, turnerings-, handicapudvalg o.lign.
Bestyrelsen har ret til at være repræsenteret i hvert udvalg med mindst et medlem.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.
Bestyrelsens forhandlingsprotokol underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§14 – Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Til anlæg af ny bane, køb, afhændelse eller prioritering af fast ejendom, indgåelse af lejemål på længere åremål end 5 år eller andre i lige grad væsentlige formuedispositioner kræves samtykke fra generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og kan meddele specialfuldmagt.
Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og ikke ude af rådighed over deres bo.
For klubbens forpligtelser hæfter hvert medlem kun i det omfang, hvori han udtrykkeligt har påtaget sig personlig hæftelse.

§15 – Regnskab

Regnskabsåret går fra 1.januar til 31. december
Klubbens regnskab revideres af en på generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor.

§16 – Særlige bestemmelser i relation til DGU

Klubben respekterer DGU’s regler for DGU- og NGU Introduktionskort.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler.
Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og -matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slope-system.
Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§17 – Disciplinær straf

Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.
Et medlem kan midlertidig udelukkes eller ekskluderes af bestyrelsen, såfremt vedkommende handler til skade for klubben.
Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt med den afgørelse, der klages over.

§18 – Opløsning

Bestemmelse om klubbens opløsning, om valg af likvidator og om fordeling af en eventuel formue kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse kræves, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede, og at en majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, skal bestyrelsen, såfremt forslaget er vedtaget med to tredjedels majoritet, indkalde en ny ekstraordinær generalforsamling, der da skal afholdes senest tre uger efter, og på denne generalforsamling kan forslaget vedtages med en majoritet på to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes antal. Hvis den ekstraordinære generalforsamling vedtager en opløsning med godkendelse af Kolding Kommune, kan generalforsamlingen bestemme, at de midler, der ikke går til gæld, enten tilfalder Dansk Golf Union’s ungdomsarbejde, Dansk Golf Union eller tilsvarende almennyttige foreninger.

§19 – Særlige bestemmelser i relation til Kolding Kommune

Så længe Kolding kommune yder støtte til klubben, herunder også ved at stille banearealer til rådighed for en symbolsk leje, skal regnskab og budget forelægges kommunalbestyrelsen i Kolding til godkendelse, ligesom vedtægtsændringer og beslutning om klubbens opløsning kun kan ske med godkendelse af kommunalbestyrelsen.